.

Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση υποκειμένων Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα Το λογιστικό γραφείο ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε που έχει έδρα την Πάτρα, οδός ΑΝΘΕΙΑΣ 225, τηλ.2610-362078 σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 και της υπ. αριθμ. 408/30.11.1998 απόφασης και υπ. αριθμ. 1/29.4.1999 Κανονιστικής Πράξης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνει τους Υπαλλήλους, τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, τους συνεργάτες καθώς και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτήν τα ακόλουθα : Τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων οικονομικής φύσεως , το είδος και το εύρος των οποίων εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής και που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής , ασφαλιστικής , καθώς και της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας . Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των αρχείων δεδομένων είναι η εξυπηρέτηση , η υποστήριξη και παρακολούθηση των πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ των υποκειμένων της επεξεργασίας και της εταιρείας . Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί υποχρεωτικά σε όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και μετά από αυτή περιορίζεται σε ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και ανάγκες που υπαγορεύονται από την νομοθεσία . Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας της βάσης δεδομένων , δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου . Κάθε υποκείμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με δικαίωμα πληροφόρησης μόνο των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν , σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και αφού προηγουμένως απευθυνθεί εγγράφως στην εταιρεία . Τα δεδομένα προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα . Κάθε υποκείμενος των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν . Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια , όπως διόρθωση , προσωρινή μη χρησιμοποίηση , δέσμευση , μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Ο Εκπρόσωπος

Βάρδας Αλέξιος

Copyright 2015

Βάρδας Λογιστικά Α.Ε