banner1

Πρόγραμμα Απλογραφικά Βιβλία με την την χρήση Μηχανογράφησης
Διάρκεια 80 ωρών

ΛΓΤο πρόγραμμα μπορεί να γίνει LIVE ή livestreaming με όλα τα οφέλη της LIVE παρακολούθησης.
Με την παρακολοούθηση του προγράμματος Διαθέτουμε:
1) Να μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Λογιστική διαχείριση όπου θα εκπαιδεύεστε.
2) Δωρεάν ένα βιβλίο Φορολογίας εισοδήματος.
—————————————————–
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΣΚΟΠΟΣ: Η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής απλογραφικής μεθόδου, που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που  αντιμετωπίζει ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο και η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στο δικό του λογιστικό γραφείο. Να γνωρίζει την διαδικασία της έναρξης μιας επιχείρησης, την γραμμογράφηση των απλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα. Να γνωρίζει τις διαδικασίες και να μπορεί να υποβάλει όλα τα έντυπα και τις καταστάσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
Άρθρο 22: Υποχρεώσεις
Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης
Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή
Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α: Ορισμοί
Παράρτημα Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών
Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Παράρτημα Ε: Συσχέτιση σχεδίου λογαριασμών με το ΕΓΛΣ.
Β. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΠΑΥΣΕΙΣ
Σύσταση εταιρειών – υποδείγματα καταστατικών  εταιρειών  ( ΟΕ –ΕΕ ).
Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών,ΟΕ (Ομόρρυθμων Εταιριών),Ε.Ε (Ετερόρρυθμων Εταιριών) ,Επιχειρήσεων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Συμπλήρωση έντυπων  μητρώου (έναρξης-μεταβολής-διακοπής  από  Μ1 έως Μ13).
Διαδικασίες ΓΕΜΗ – Εφορίας
 
Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δημιουργία εταιρείας και βασική παραμετροποίηση .
Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων  βάσει του λογιστικού σχεδίου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις του Κ.Φ.Α.Σ. , του Φ.Π.Α και του Κ.Φ.Ε. για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική-βιοτεχνική-παροχής  υπηρεσιών –αγρότες)

Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο ( έσοδα – ενδοκοινοτικές παραδόσεις – εξαγωγές – αγορές παγίων – αγορές εμπορευμάτων – εισαγωγές – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – μισθοδοσία – ενοίκια – αποσβέσεις – γενικά έξοδα κλπ ). Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) – πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (vies – intrastat) με παραδείγματα και συμπλήρωση εντύπων. Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΚ). Εκπτώσεις –επιστροφές Φ.Π.Α.- Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος. Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. Διαχείριση Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων , Φ.Μ.Υ, Ελευθέρων Επαγγελματιών ,Πωλήσεων στο Δημόσιο κλπ

Κλείσιμο μήνα, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικοί πίνακες , intrastat . Διαδικασία pro-rata – Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός  Φ.Π.Α παγίων, Συμπλήρωση όλων των έντυπων  του Φ.Π.Α. ( Φ1-Φ2-Φ3-Φ4-Φ5 ).

Έλεγχος για  συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις .

Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Βιβλίο απογραφών- μέθοδοι αποτίμησης -αποτίμηση μενόντων.

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Λογιστικός προσδιορισμός κερδών απλογραφικών βιβλίων.

Φορολογική αναμόρφωση  (δαπάνες μη εκπιπτόμενες ) .

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης . – Δηλώσεις φυσικών προσώπων, έντυπα Ε1-Ε2-Ε3. – Δηλώσεις για ακίνητα  Ε9 – ΕΝΦΙΑ .- Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα . -Δήλωση ΟΕ –ΕΕ (Ε3-Ε5) – Παραδείγματα.- ‘Ολες οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν σε έντυπα της εφορίας αφού προηγηθεί ανάλυση των σχετικών άρθρων του Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

  • 800.00
  • 80 Days
  • 10 SEATS
21 STUDENTS ENROLLED

About Us

Το Βάρδας Λογιστικά Α.Ε - Κε.Δι.Βι.Μ 1 είναι αδειοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο με Αριθμό Αδείας: 2101281 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Who’s Online

There are no users currently online
top
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
X
Skip to content